Kategorie

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

uchwytymeblowe.com

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 4. WARUNKI SPRZEDAŻY
 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
 6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
 7. PŁATNOŚĆ
 8. DOSTAWA TOWARÓW
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1.Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://www.uchwytymeblowe.com.pl/ jest INSIDE Wiesława Abramczyk, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi (92-318)  przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 133P ,  wpisaną do CEiDG, o numerze NIP:7281471478 , REGON 101821486 .

1.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną http://www.uchwytymeblowe.com.pl/ oraz świadczenia i korzystanie z usług Sprzedawcy oraz zasad sprzedaży towarów przez Sprzedawcę. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis uchwyty-inside.pl.

1.3. Nazwa Serwisu http://www.uchwytymeblowe.com.pl/, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

1.4. Sprzedawca posiada wszystkie prawa niezbędne do prezentowania marek poszczególnych producentów w ramach prowadzonego przez siebie serwisu internetowego.

 

2. DEFINICJE

 

2.1. Sprzedawca – INSIDE Wiesława Abramczyk, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi (92-318)  przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 133P ,  wpisaną do CEiDG, o numerze NIP:7281471478 , REGON 101821486 .

2.2. Serwis/ Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod domeną http://www.uchwytymeblowe.com.pl/, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż.

2.3. Produkt – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. Towary prezentowane w Sklepie  są Towarami oryginalnymi, markowymi.

2.4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Nabywców oraz Sprzedawcy.

2.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Nabywcę ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia transakcji.

2.6. Dane – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, przetwarzane przez Sprzedawcę za zgodą i w zakresie, na jakim uzyskał zgodę od Użytkownika.

2.7. Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji, zamówienia w Sklepie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcą, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

2.8. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Serwisie zawarła ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

2.9. Rejestracja/ Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.

2.10. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w Serwisie. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.

2.11.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

2.12. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i tym samym uprawniony do składania ofert na zakup prezentowanych w ramach Serwisu Produktów w sposób jednorazowy.

2.13. Nabywca – Klient i Użytkownik, dokonujący zakupu towarów w Sklepie.

2.13. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom i Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej:

http://www.uchwytymeblowe.com.pl/

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Prowadzenie przez Sprzedawcą Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi: możliwość zakupu prezentowanych Produktów jako Klient lub Użytkownik, możliwość rejestracji jako Użytkownik, możliwość nadsyłania zamówień ofertowych, przeglądania historii zamówień (Użytkownik), możliwość zapisania się do newslettera.

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Sprzedawcę Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów ofert na zakup prezentowanych w ramach Sklepu Produktów;

3.1.2. Udostępnianie przez Sprzedawcę przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

3.2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika i Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

4.1. Prezentacja Produktów przez Sprzedawcę może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować.

4.3. Prezentowane Produkty są ograniczone ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

4.4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Nabywcę zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów Produktu. Każdy Produkt podany w zamówieniu przez Nabywcę jest przedmiotem osobnej oferty.

4.5. Po wyborze zaprezentowanego w Sklepie Produktu, aby złożyć ofertę Nabywca musi przejść do Koszyka. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają wszelkie podatki). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

4.7. Po potwierdzeniu Nabywca przechodzi automatycznie do drugiego etapu, „Dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, dane do faktury oraz dane wysyłkowe. Nabywca wraz zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu lub na życzenie Nabywcy fakturę VAT.

4.8. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Nabywca przechodzi automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) lub za pobraniem.

4.9.1. Po zrealizowaniu powyższych kroków Nabywca w ciągu doby otrzymuje e-mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy Umowa sprzedaży zostaje zawarta.

4.9.2. W przypadku produktów na zamówienie w przeciągu 2 dni roboczych Nabywca otrzyma na podany przez siebie adres e-mail cenę produktu, po dokonaniu akceptacji przez Nabywcę jego zmówienie nie może ulec zmianie. Od momentu akceptacji przez Klienta zamówienia zaczyna biec termin realizacji zamówienia.

4.10. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Sprzedawcę z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od sumę pieniężną.

4.11. Po potwierdzeniu przez Nabywcę widocznych w Koszyku Produktów a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu za Produkt, Nabywca zostanie poproszony przez Sprzedawcę o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.

4.12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jednakże Nabywcy, którzy dodali produkt do koszyka dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili dołożenia produktu do koszyka.

4.13. Sprzedawca zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

4.14.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Nabywcy w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

4.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w niniejszym dziale, w punkcie 4.7, 4.8., 4.11 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

4.17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywców oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

5.1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów i Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Nabywców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

5.2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sprzedawcy.

5.3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Nabywców są przechowywane w serwerze dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 81.

5.4. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Nabywców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Nabywcami, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

5.5. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

5.6. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.

5.7. Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem http://www.uchwytymeblowe.com.pl/polityka_prywatnosci.php

 

6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 

6.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Nabywcy mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie.

6.2. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Nabywcę, Sprzedawca zwróci Nabywcy dokonaną wpłatę na poczet zamówionego Produktu i jego dostawy najpóźniej w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 

7. PŁATNOŚCI

 

7.1. Nabywca może dokonać płatności za Produkt za pomocą:

a) przelewu na rachunek bankowy: 19 1050 1461 1000 0092 0099 4821

b) za pobraniem przy odbiorze zamówienia,

c) przy odbiorze z magazynu sklepu.

7.2. Koszt przesyłki zamówionych produktów ponosi Nabywca.

7.2.1. Koszt przesyłki krajowej:

a)Kurier (przedpłata) - 25 zł (brutto),

b)Kurier (pobranie) – 35 zł (brutto),

d) odbiór osobisty z magazynu sklepu al. Piłsudskiego 133P, 92-318 Łódź – 15 zł .

7.3. Wysyłka zamówionych Produktów, w przypadku wyboru formy przedpłaty, następuje po dokonaniu pełnej wpłaty na poczet zamówienia na konto Sprzedawcy.

7.4. Cena Produktu podana w jego opisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu, które ponosi Nabywca.

 

8. DOSTAWA TOWARÓW

 

8.1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych.

8.2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.

8.3. Czas dostawy towarów wynosi 2-7 dni roboczych.

8.5. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Nabywca.

8.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, poza przypadkami wskazanymi w pkt. 4.12. oraz 7.3.1.

8.7. Zwracamy się do Państwa z prośbą o to by sprawdzić przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Nabywca w przypadku zauważenia, że opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy mogące powstać w trakcie transportu proszony jest o sporządzenie wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz zawiadomienia Sprzedawcy pod następujący adres e-mail  inside@uchwyty-inside.pl

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1.Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176 z późn. zm.).

9.2. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

9.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy inside@uchwyty-inside.pl lub listownie na adres INSIDE Wiesława Abramczyk ul. Piłsudskiego 133P 92-318 Łódź,  Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Nabywca zawał Umowę, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu oraz numer zamówienia.

9.4. W przypadku o którym mowa w pkt.9.3. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

9.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

9.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Nabywcy nie będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar wadliwy na nowy w terminie 14 dni.

9.7. Sprzedawca wyłącza całkowicie możliwość korzystania z rękojmi za wady produktu przez Nabywcę nie będącego konsumentem.

9.8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Konsument w przypadku uznania reklamacji otrzyma zwrot kosztów przesyłki Produktu.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

10.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo zwrócić towar w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10.2. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy (wzór odstąpienie od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem - można tego dokonać listownie na adres  INSIDE Wiesława Abramczyk ul. Piłsudskiego 133P 92-318 Łódź lub mailowo na adres e-mail: inside@uchwyty-inside.pl.

10.3. Zwrot Produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na koszt i ryzyko Nabywcy w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10.3.A. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów wykonanych wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni.

 

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1.Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

11.2. Nabywca przed potwierdzeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego akceptację.

11.3. Zamówienie produktów jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za produkty.

11.4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.uchwyty-inside.pl/webpage/regulamin.html

11.5.    Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2014 r.
WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

.............................................

miejscowość, data

 

......................................

imię, nazwisko

.......................................

adres

........................................

 

INSIDE Wiesława Abramczyk

al. Piłsudskiego 133 P

92-318 Łódź

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

            Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)  odstępuję od umowy sprzedaży nr .................................... zawartej w  dniu ...................................... r., w Łodzi, przesyłka została mi

 nr Faktury VAT/ nr zamówienia

dostarczona w dniu .....................

Proszę o zwrot ............................... zł (słownie: ..................................................................................) przekazem pocztowym na adres ...........................................................................................................

lub na konto nr  ..................................................................................................................................

                                   nr rachunku bankowego

..............................................................................................................................................................

dane właściciela rachunku bankowego

 

Oświadczam, że Produkt/Produkty zwracane są  w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była nieunikniona w granicach zwykłego zarządu.

                                   .............................................

                        podpis